Politika varnosti

Obvezne informacije o pravicah posameznikov glede varstva osebnih podatkov (Privacy notice)

Splošne informacije

Od 25. maja 2018 je začel veljati nov pravilnik o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation), ki ga je sprejela Evropska unija. Namen pravilnika je zagotoviti varstvo podatkov fizičnih oseb iz vseh članic EU in uskladiti predpise glede njihove obdelave.

Kot upravljavec osebnih podatkov za zagotavljanje tiskarskih storitev, Partners Consulting d.o.o. izpolnjuje vse zahteve nove uredbe, tako da zbira le podatke o posameznikih, ki so potrebni za zagotavljanje storitve, in jih hranijo odgovorno in v skladu z zakonom.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki v smislu člena 2, odstavek 1 Zakona o varstvu osebnih podatkov so vsaka informacija, ki se nanaša na fizično osebo, ki je identificirana ali jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati preko identifikacijske številke ali preko enega ali več specifičnih znakov.

Nekaj primerov osebnih podatkov so: imena, EMŠO, naslov, telefonska številka, kraj rojstva, podatki o potnem listu osebe (fizična identiteta); zakonski stan in sorodstvene vezi (družinska identiteta); poklicna biografija (delovna dejavnost); zdravstveno stanje, psihološko in/ali duševno stanje, spolna usmerjenost (medicinski podatki); rasni ali etnični izvor, politična, verska ali filozofska prepričanja (družbena identiteta); premoženjsko stanje, finančno stanje, lastništvo in/ali lastništvo delnic ali vrednostnih papirjev podjetij (ekonomska identiteta) itd.

Zbiramo osebne podatke samo in izključno za zagotavljanje izdelkov in storitev, ki ste jih zahtevali in jih uporabljate pri nas, ter za izpolnjevanje pogodbenih in predpogodbenih obveznosti ter za zagotavljanje najkakovostnejše celovite storitve na trgu.


Informacije o upravljavcu osebnih podatkov

Ime podjetja "Partners Consulting" d.o.o. EIK/BULSTAT: 204838177 Sedež in upravni naslov: Varna, poštna številka 9000, ulica "Stara planina" št. 26. Naslov za izvajanje dejavnosti: Varna, poštna številka 9000, ulica "G.S. Rakovski" št. 53A. Podatki za korespondenco: Varna, poštna številka 9000, ulica "Stara planina" št. 26 E-pošta: [email protected] Telefon: +359 888 706 908; +359 894 601 383

Informacije o pristojnem nadzornem organu

Ime: Komisija za varstvo osebnih podatkov Sedež in upravni naslov: Sofija 1592, bul. "Prof. Cvetan Lazarov" št. 2 Podatki za korespondenco: Sofija 1592, bul. "Prof. Cvetan Lazarov" št. 2 Telefon: 02 915 3 518 E-pošta: [email protected], [email protected] Spletna stran: www.cpdp.bg

"Partners Consulting" d.o.o. izvaja svojo dejavnost v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Osnova za zbiranje, obdelavo in shranjevanje vaših osebnih podatkov

Čl. 1. (1) Partners Consulting d.o.o. zbira in obdeluje vaše osebne podatke v zvezi s ponujanjem poligrafskih storitev in sklepanjem pogodb z družbo na podlagi člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/679, in sicer na naslednji osnovi:

(2) Partners Consulting Ltd. is the data controller with regard to your data as users of our services. With respect to the personal data that you process using our services, Partners Consulting Ltd. acts as a data processor.


Purposes and principles of collecting, processing and storing your personal data

Čl. 2. (1) Partners Consulting d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke, ki nam jih posredujete v zvezi z uporabo naših tiskarskih storitev in za sklenitev pogodbe z družbo, pa tudi za prijavo na naše dogodke ali kot kandidat za zaposlitev pri Partners Consulting d.o.o., vključno za naslednje namene:

(2) Pri sklenitvi pogodbe s poslovnim partnerjem zbiramo in obdelujemo osebne podatke imena zakonitega zastopnika pravne osebe - stranke po pogodbi, za namene individualizacije stranke po pogodbi in izvajanja le-te.

(3) Kontaktni podatki zakonitega zastopnika ali kontaktnega uslužbenca so službene informacije in kot take se ne obravnavajo kot osebni podatki.

(4) Pri sklenitvi pogodbe s partnerjem - fizično osebo, zbiramo in obdelujemo osebne podatke treh imen, enotne matične številke in podatkov iz osebnega dokumenta (številka, datum izdaje, izdajatelj), za namene individualizacije stranke po pogodbi in izvajanja le-te.

(5) Partners Consulting d.o.o. spoštuje naslednje principe pri obdelavi vaših osebnih podatkov:

(6) In the processing and storage of personal data, Partners Consulting Ltd. may process and store personal data for the purpose of protecting the following legitimate interests:


Kakšne vrste osebnih podatkov zbira, obdeluje in shranjuje Partners Consulting?

Čl. 3. (1) Partners Consulting izvaja naslednje operacije z osebnimi podatki za naslednje namene:

 

 (2) Partners Consulting d.o.o. obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov in informacij za naslednje namene in na naslednjih podlagah:

(3) Partners Consulting d.o.o. ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov, ki se nanašajo na naslednje:

(4) Osebni podatki so zbrani s strani Partners Consulting d.o.o. od oseb, na katere se nanašajo.

(5) Podjetje ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev na podlagi podatkov.


Rok hrambe vaših osebnih podatkov

Čl. 4. (1) Partners Consulting d.o.o. preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene, povezane s pogodbenim razmerjem, po prenehanju pogodbe ali po poteku njenega roka, vendar jih ne izbrišemo pred potekom enega leta od prenehanja pogodbe ali poteka njenega roka ali do dokončne poravnave vseh finančnih obveznosti in poteka zakonsko določenih obveznosti hrambe podatkov, kot so obveznosti po Zakonu o elektronskih komunikacijah za hrambo in posredovanje informacij za namene razkritja in preiskovanja kaznivih dejanj, obveznosti (6 mesecev) po Zakonu o računovodstvu za hrambo in obdelavo računovodskih podatkov (11 let), potek zakonsko določenih zastaralnih rokov za uveljavljanje zahtevkov po Zakonu o obveznostih in pogodbah (5 let), obveznosti posredovanja informacij sodišču, pristojnim državnim organom in drugim zakonsko določenim podlagam v veljavnem zakonodajnem okviru (5 let).

(2) Partners Consulting d.o.o. shranjuje vaše osebne podatke kot kandidata za delo za obdobje, ki ni daljše od obstoja aktualnega delovnega oglasa, objavljenega na naši spletni strani ali drugje. Po preteku roka oglasa ali končanem izboru Partners Consulting d.o.o. skrbi, da se vsi vaši podatki izbrišejo in uničijo, brez nepotrebnega odlašanja ali jih anonimizira (tj. jih privede v obliko, ki ne razkriva vaše identitete), razen če izrecno soglašate, da se vaši podatki še naprej shranjujejo in obdelujejo v prihodnosti.

(3) Partners Consulting d.o.o. shranjuje osebne podatke zakonitih zastopnikov pravnih oseb - strank po pogodbi ali fizičnih oseb - partnerjev po pogodbi z družbo za nedoločen čas, za namene varovanja zakonitega interesa Partners Consulting d.o.o. in izpolnjevanja zakonskih obveznosti do državnih organov in institucij.

Prenos vaših osebnih podatkov za obdelavo

Čl. 5. (1) Partners Consulting d.o.o. lahko po lastni presoji posreduje del ali vse vaše osebne podatke obdelovalcem osebnih podatkov za izpolnitev namenov obdelave v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2016/679.

(2) Partners Consulting d.o.o. vas obvešča, če namerava posredovati del ali vse vaše osebne podatke tretjim državam ali mednarodnim organizacijam.


Vaše pravice pri zbiranju, obdelavi in shranjevanju vaših osebnih podatkov

Preklic soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov

Čl. 6. (1) Če ne želite, da se vsi ali del vaših osebnih podatkov še naprej obdelujejo s strani Partners Consulting d.o.o. za določen ali vse namene obdelave, lahko kadarkoli prekličete svoje soglasje za obdelavo tako, da nas kontaktirate s prošnjo v prostem besedilu.

(2) Partners Consulting d.o.o. lahko zahteva, da potrdite svojo identiteto in identiteto osebe, na katero se nanašajo podatki.


Pravica do dostopa

Čl. 7. (1) Imate pravico zahtevati in prejeti potrdilo od Partners Consulting d.o.o., ali se obdelujejo osebni podatki, povezani z vami.

(2) Imate pravico dostopa do podatkov, povezanih z vami, kot tudi do informacij o zbiranju, obdelavi in shranjevanju vaših osebnih podatkov.

(3) Partners Consulting d.o.o. vam na zahtevo zagotovi kopijo obdelovanih osebnih podatkov, povezanih z vami, v elektronski ali drugi ustrezni obliki.

(4) Dostop do podatkov je brezplačen, vendar si Partners Consulting d.o.o. pridržuje pravico do uvedbe upravne takse v primeru ponavljajočih se ali pretiranih zahtevkov.


Pravica do popravka ali dopolnitve

Čl. 8. Lahko popravite ali dopolnite netočne ali nepopolne osebne podatke, povezane z vami, neposredno preko vašega profila na spletni strani ali s pošiljanjem zahteve Partners Consulting d.o.o.


Pravica do izbrisa ("pravica do pozabe")

Čl. 9.(1) Imate pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, povezanih z vami, s strani Partners Consulting d.o.o., ki je dolžan izbrisati te podatke brez nepotrebnega odlašanja, kadar so izpolnjeni eni od naslednjih pogojev:

(2) Partners Consulting d.o.o. ni dolžan izbrisati osebne podatke, če jih hrani in obdeluje:

(3) Za izvajanje svoje pravice do "pozabe" morate vložiti pisno zahtevo, poslano Partners Consulting d.o.o., in potrditi svojo identiteto in identiteto osebe, na katero se nanašajo podatki, predstaviti osebno izkaznico za namene identifikacije. (4) Partners Consulting d.o.o. ne izbriše podatkov, ki jih je zakonsko dolžan hraniti, vključno za zaščito pred vloženimi sodnimi zahtevki ali dokazovanje svojih pravic.


Pravica do omejitve

Čl. 10. Imate pravico zahtevati, da Partners Consulting d.o.o. omeji obdelavo vaših podatkov, kadar:

Right to data portability

Art. 11. (1) You can at any time download the data that is stored and processed for you in connection with the use of the services of Partners Consulting Ltd., by email request.

(2) You can request directly from Partners Consulting Ltd. to transfer your personal data to the administrator specified by you, when this is technically feasible.


Right to receive information

Čl. 12. Prosimo, da Partners Consulting d.o.o. zahtevate informacije o vseh prejemnikih, ki so bili razkriti osebni podatki, za katere je bila zahtevana popravek, izbris ali omejitev obdelave. Partners Consulting d.o.o. lahko zavrne to informacijo, če je to nemogoče ali zahteva nesorazmerno veliko prizadevanj.


Pravica do ugovora

Čl. 13. Prosimo, da se kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov s strani Partners Consulting d.o.o., ki se nanašajo na vas, vključno če se obdelujejo za namene profiliranja ali neposrednega trženja.


Vaše pravice v primeru kršitve varnosti vaših osebnih podatkov

Čl. 14. (1) Če Partners Consulting d.o.o. ugotovi kršitev varnosti vaših osebnih podatkov, ki bi lahko povzročila visoko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo nemudoma obvestili o kršitvi, kot tudi o ukrepih, ki so bili sprejeti ali se bodo sprejeli.

(2) Partners Consulting d.o.o. ni dolžan vas obvestiti, če:

Osebe, ki jim posredujete svoje osebne podatke

Čl. 15. (1) Osebe, ki obdelujejo podatke v imenu Partners Consulting d.o.o.:

(2) Data processors acting on their own behalf

Art. 16. The Administrator does not transfer your data to third countries.

Other provisions

Art. 17. In case of violation of your rights under the above or applicable legislation on personal data protection, you have the right to file a complaint with the Commission for Personal Data Protection, as follows:

Ime: Komisija za varstvo osebnih podatkov Sedež in naslov uprave: Sofija 1592, bul. "Prof. Cvetan Lazarov" št. 2 Podatki za korespondenco: Sofija 1592, bul. "Prof. Cvetan Lazarov" št. 2 Telefon: 02 915 3 518 E-pošta: [email protected], [email protected] Spletna stran: www.cpdp.bg

Čl. 18. Lahko uveljavljate vsa svoja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov s pomočjo obrazcev, priloženih tem informacijam. Seveda ti obrazci niso obvezni in lahko vložite zahteve na katerikoli način, ki vsebuje izjavo o tem in vas identificira kot lastnika podatkov.

Čl. 19. Če se soglasje nanaša na prenos, upravljavec opisuje možna tveganja prenosa podatkov v tretje države v primeru pomanjkanja odločitve o ustrezni zaščiti in ustreznih sredstev za zaščito.

Čl. 20(1). Ko dodelite Partners Consulting d.o.o. za obdelavo osebnih podatkov tretje osebe za namene uporabe storitve, Partners Consulting d.o.o. deluje kot obdelovalec osebnih podatkov.

(2). V primerih iz odstavka 1, Partners Consulting d.o.o. deluje izključno po vaših navodilih kot uporabnik storitve in samo v obsegu, ki omogoča nadzor nad osebnimi podatki, ki jih obdelujete. Partners Consulting d.o.o. nima nadzora nad vsebino in podatki, ki jih kot uporabnik storitve izberete za nalaganje v storitev (vključno, če ti podatki vključujejo ali ne vsebujejo osebnih podatkov). V tem primeru Partners Consulting d.o.o. nima vloge pri odločanju, ali uporabnik uporablja storitev za obdelavo osebnih podatkov, za kakšne namene in ali so ti podatki zaščiteni. Posledično je odgovornost Partners Consulting d.o.o. v tem primeru omejena na 1) upoštevanje navodil uporabnika storitve v skladu s pogodbo in splošnimi pogoji ter 2) zagotavljanje informacij o storitvi.

Politika uporabe piškotkov (Cookie Policy)

Spletna stran Partners Consulting d.o.o. uporablja piškotke, ki so pomembni za njeno pravilno delovanje. Z obiskom naše spletne strani sprejemate uporabo piškotkov.

Osnov za zbiranje, obdelavo in shranjevanje vaših osebnih podatkov

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo:

Ti piškotki so potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Na primer, s temi piškotki vam prikažemo informacije na naši spletni strani v pravilnem jeziku.

Zahvaljujoč tem piškotkom spremljamo obiskanost naše spletne strani in lahko analiziramo, kako enostavno naši uporabniki delajo z njo (piškotki Google Analytics). Ti piškotki nam ne dajejo nobenih informacij o vaših osebnih podatkih. Prikazujejo nam, katere strani naše spletne strani ste si ogledali, ali ste obiskali našo spletno stran prek mobilne ali namizne naprave in druge anonimne podatke. Za Google Analytics uporabljamo tudi anonimizacijo IP naslovov preko _anonymizelp. Najdaljše obdobje, v katerem hranimo analitične podatke v Google Analytics, je 50 mesecev.

Ti piškotki vam omogočajo uporabo polne funkcionalnosti naše spletne strani, ogled videoposnetkov in drugo.

Te piskotke vsebujejo informacije o tem, kako ste uporabljali našo spletno stran in jih lahko sprožijo naši oglaševalski partnerji. Ne shranjujejo osebnih podatkov. Zahvaljujoč njim vam ne bodo prikazane informacije, ki niso relevantne za vas. To so dinamični piskotki Facebooka, Googla, Adforma, Adwise in drugih.

Nastavitve piskotkov, ki jih prejmete iz naše spletne strani, lahko prilagodite v uporabljenem brskalniku. Upoštevajte, da če omejite nekatere vrste piskotkov, naša spletna stran morda ne bo delovala pravilno in ne boste mogli uporabljati vseh njenih funkcionalnosti.

 

Kakšne varnostne ukrepe smo sprejeli v Partners Consulting d.o.o. glede varnosti osebnih podatkov, ki jih shranjujete v naši infrastrukturi?

Varovanje vseh vrst informacij, vključno z osebnimi podatki, ki se nahajajo na naši infrastrukturi, je za nas kot podjetje prioriteta. Varnost je nekaj, česar si ne moremo privoščiti kompromisov. Poleg tega smo se potrudili, da v celoti izpolnimo novo uredbo o varstvu osebnih podatkov, naša spletna stran in strežniška struktura e-pošte pa sta zaščitena s strani naših gostiteljev in ponudnikov interneta. Za največjo varnost pri obdelavi, prenosu in shranjevanju vaših podatkov lahko uporabimo dodatne mehanizme za zaščito, kot so šifriranje, psevdonimizacija, vodenje zapisov o dejavnostih obdelave podatkov v sistemih za avtomatizirano obdelavo itd. Partners Consulting d.o.o. redno izvaja usposabljanja svojih zaposlenih glede ukrepov za varstvo osebnih podatkov.

Z namenom izvajanja najnovejših ukrepov za zaščito in spoštovanje veljavne zakonodaje bomo redno posodabljali to politiko varstva osebnih podatkov. Če so spremembe, ki jih bomo naredili, pomembne, lahko objavimo sporočilo o teh spremembah na naši spletni strani. Redno vas pozivamo, da pregledujete trenutno različico te politike varstva osebnih podatkov, da ste nenehno obveščeni o tem, kako skrbimo za varstvo osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Ta politika varstva osebnih podatkov je bila nazadnje posodobljena 23.05.2018.